Sluiten Offerte aanvragen

Vraag bij ons vrijblijvend een offerte op voor uw particulier of zakelijk bouwproject.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op om uw wensen door te spreken.

privacyverklaring

Alles over privacywetgeving

Vraagstukken op het gebied van privacy zijn aan de orde van de dag. De privacywetgeving is ingrijpend aan het veranderen. Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. In 2018 gaat in alle Europese landen een nieuwe Europese privacywet gelden. Voor alle bedrijven en instellingen een belangrijk onderwerp!

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en als onze website bezoekt.

Contactgegevens:

https://www.vanpanhuisbouw.nl/
Jagerserf 30, Ermelo
0341 - 56 28 24

Wij Van Panhuis Bouw te Ermelo, respecteren de privacy onze klanten  en bezoekers van de website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Van Panhuis Bouw.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt

Van Panhuis Bouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij kunnen persoonsgegevens opslaan van klanten/bezoekers die gebruik maken van onze diensten, voor één of meer van de onderstaande doelen:
 • In behandeling nemen van aanvragen voor nieuwbouw en of verbouw, offertes
 • Afleveren van goederen en/of diensten
 • Afhandelen van betalingen
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoek

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld

De persoonsgegevens van de klanten/bezoekers worden onder meer op onderstaande wijze verkregen:
 • Via het gebruik van de website
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten/bezoekers serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Welke rechten hebben de klanten/bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:
 • Recht op inzage
 • Recht op verbetering/aanvulling
 • Recht op verwijdering
 • Recht op het beperken van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar tegen verwerking
Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Van Panhuis Bouw B.V., te bereiken via administratie@vanpanhuisbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in de kopie uw pasfoto en BSN (Burgerservicenummer) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

Van Panhuis Bouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met
 • Samenwerkingspartners;
 • Onder aannemers;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Van Panhuis Bouw diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Van Panhuis Bouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn


Van Panhuis Bouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle verkregen (persoons)gegevens, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal drie jaar, tenzij anders vermeld.

Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 26 maart 2024

Contact /  vragen

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met ons via administratie@vanpanhuisbouw.nl